• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 • Bezpłatna terapia

  logopedyczna i Integracja sensoryczna!!

 • Dyskalkulia

  Diagnoza i terapia

 • Dysleksja

  Diagnoza i terapia

 • WWRD

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

PoradniaO nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rotmance działa od 1 lutego 2005r na podstawie art. 82 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

Diagnozujemy:

 • gotowość szkolną

 • dysleksję

 • dysgrafię

 • dysortografię

 • dyskalkulię

 • rozwój emocjonalny dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia

 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego

 • zaburzenia lękowe (agorafobię, fobię specyficzną, lęk separacyjny, lęk społeczny, lęk uogólniony, mutyzm wybiórczy, napady paniki)

 • Autyzm

 • Zespół Aspergera

 • ADHD

 • afazję

 • zaburzenia koncentracji

 • niepełnosprawność intelektualną

 • predyspozycje zawodowe i szczególne uzdolnienia

 

Wydajemy opinie w sprawie:

 • możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej dziecka, które w roku kalendarzowym kończy 6 lat,

 • odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, również dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

 

Poradnię w specjalistyczny sprzęt i niezbędne programy terapii
wyposaża edukacyjny.shop

Brak obrazka

StandardyWysokie standardy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 • profesjonalna kadra pedagogiczna
 • krótki czas oczekiwania na wizytę
 • specjalistyczne testy diagnostyczne 
 • przyjazna baza lokalowa 
 • indywidualnie konstruowane programy terapeutyczne, rewalidacyjne i edukacyjno - rozwojowe 
 • indywidualne konsultacje dla rodziców i  nauczycieli oraz  praktyczne  wskazówki do pracy z dzieckiem

KadraNasi specjaliści

Organem prowadzącym poradnię jest

Anna Walerzak-Więckowska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu sie matematyki. Autor baterii testów do badania umiejętności matematycznych "Profil Arytmetyczny" wyd. Promathematica, współautorka serii Ortograffiti Matematyka bez trudności - myślę, rozumiem, liczę wyd. Operon. Wykładowca w Pomorskim Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej ProMathematica. Współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim.

Nasi specjaliści:

 • psycholog i neuropsycholog

 • pedagodzy ze specjalizacją terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki i tyflopedagogiki

 • logopeda i neurologopeda

 • fizjoterapeuta

 • specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju mowy

 • lekarz psychiatra dziecięcy

OfertaOferujemy

 • specjalistyczne diagnozy (szczegóły w zakładce o poradni)

 • terapię pedagogiczną specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii i dyskalkulii)

 • psychoterapię

 • terapię logopedyczną

 • terapię logopedyczną rozwoju mowy małych dzieci

 • zajęcia Integracji Sensorycznej

 • zajęcia rehabilitacji ruchowej

 • zajęcia psychoedukacyjne Szkoła dla rodziców

 • konsultacje i rozmowy terapeutyczne

 • terapię zaburzeń koncentracji uwagi

 • terapię zaburzeń emocjonalnych i zachowania (w tym ADHD)

 • terapię zaburzeń lękowych

 • terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • warsztaty profilaktyczne

 • szkolenia rad pedagogicznych

 • prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD)

 • udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom

 • oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów

 • wspomagamy przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz edukacyjnych

 • wspieramy nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

 • udzielamy rodzicom pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości i ograniczeń psychofizycznych dziecka

 • dysponujemy najnowszymi testami diagnostycznymi oraz szeroką bazą specjalistycznych pomocy terapeutycznych

WwrdWczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

Specjalizujemy się we wspomaganiu rozwoju małego dziecka i wyrównywaniu szans edukacyjnych w ramach bezpłatnych specjalistycznych zajęć WWRD

Jako jedyna uprawniona placówka w Trójmieście oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania umiejętności arytmetycznych poprzedzone neurodiagnozą. Prowadzimy zajęcia wspierające proces czytania i pisania METODĄ GLOTTODYDAKTYKI oraz METODĄ KRAKOWSKĄ. Wykorzystujemy elementy pedagogiki Montessori. Wspieramy rozwój językowy dzieci METODĄ THE GOOD START METHOD FOR ENGLISH.

 

Bezpłatna terapia logopedyczna i Integracja sensoryczna!!

Rodzicu, odpowiedz na pytania czy Twoje dziecko jest diagnozowane w kierunku:

 • niepełnosprawności ruchowej
 • niepełnosprawności intelektualnej
 • nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • autyzmu
 • Zespołu Aspergera
 • zaburzeń zachowania lub zdiagnozowano u Twojego dziecka
 • chorobę genetyczną
 • wrodzoną wadę rozwojową
 • chorobę przewlekłą
 • wadę słuchu
 • wadę wzroku
 • zaburzenia mowy
Brak obrazka

 

Brak obrazka

 

Rodzicu, jeżeli odpowiedziałeś TAK na jedno z pytań, nie czekaj aż będzie za późno i zgłoś się na bezpłatną konsultację do specjalisty w naszej poradni.

Zadzwoń: 690 340 155

lub napisz: biuro@poradniarotmanka.pl

DyskalkuliaDyskalkulia

Jako jedyna poradnia w Trójmieście prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne według autorskiego podejścia do problemu terapii specyficznych zaburzeń liczenia.

 • terapia dzieci w zakresie matematyki odwołuje się przede wszystkim do ich osobistych doświadczeń i pozostaje w ścisłej relacji z rozwojem poznawczym

 • celem pracy z dzieckiem z zaburzeniem umiejętności arytmetycznych jest uzyskanie przez niego operacyjnej dojrzałości do uczenia się matematyki

 • droga do tego celu podzielona jest na etapy, a wspólnie ustalony program określa metodę, ramy czasowe oraz strategię oceny kompetencji matematycznych

 • stosujemy zasady pracy takie jak indywidualne podejście do dziecka, polimodalne oddziaływanie angażujące również niezaburzone umiejętności oraz funkcje, wzbudzanie motywacji i zainteresowania matematyką.

 

Rozwojowe i edukacyjne potrzeby dzieci rozpatrujemy z perspektywy czterech aspektów:

 • korekcyjnego- obejmuje działania, których celem jest osiągnięcie sprawności funkcji i procesów psychicznych, zaangażowanych w proces uczenia się. Usprawnianie funkcji zaburzonych odbywa się na materiale nieliczbowym, w drodze stosowania wielu specjalistycznych zabiegów. Aspekt ten obejmuje program percepcyjno-motoryczny w zakresie analizatorów wzrokowych, słuchowych, a także artykulacyjnych.

 • dydaktycznego- dotyczy kształtowania się poprawnych, szkolnych umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem liczenia.

 • psychoterapeutycznego wiąże się z kształtowaniem postawy świadomego uczestnictwa dziecka w procesie przezwyciężania trudności w uczeniu się. Uczeń prowadzony jest w ten sposób, by przewarunkować postawy niewłaściwe wobec trudności w nauce matematyki.

 • ogólnostymulującego polega na pobudzaniu i usprawnianiu emocjonalno-społecznego oraz psychofizycznego rozwoju kompetencji i bazuje on na mocnych stronach dziecka. Aspekt ten dotyczy wspierania rozwoju funkcji i procesów psychicznych niezaburzonych, aby mogły stanowić płaszczyznę kompensacji trudności w liczeniu.

 

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne usprawniające umiejętności matematyczne

 • prowadzone są wg autorskich metod z wykorzystaniem najnowocześniejszych pomocy terapeutycznych.

Wirtualny SpacerWirtualny Spacer

 

 

RODORODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rotmance z siedzibą w Rotmance przy ul. Borówkowej 32, kod pocztowy 83-010 NIP 5841870848

 2. Celem zbierania danych jest zawarcie umowy o świadczenie usług psychologiczno - pedagogicznych.

 3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy świadczenia usług psychologiczno - pedagogicznych.

 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy świadczenia usług psychologiczno - pedagogicznych.

 7.  

   

KontaktKontakt

Adres Poradni

Rotmanka ul. Borówkowa 32
woj. pomorskie koło Pruszcza Gdańskiego

telefon

Sekretariat
570 802 569

Dyrektor poradni
mgr Ewa Bielecka
690 340 155

Organ prowadzący poradnię
dr Anna Walerzak-Więckowska
604 555 171